Åpenhetsloven

O. KAVLI AS - ÅPENHETSLOVEN - REDEGJØRELSE FOR 2023

1          INNLEDNING
1.1       O. Kavli og Kavlikonsernet

Den allmennyttige stiftelsen O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond («Kavlifondet») er heleier av Kavlikonsernet gjennom Kavli Holding AS, og deler ut overskuddet fra Kavlikonsernets virksomhet til gode formål. Kavlikonsernets norske virksomheter er organisert gjennom Q-Meieriene AS og O. Kavli AS («O. Kavli»), som eies 100 % av Kavli Norge AS[1], som igjen eies 100 % av Kavli Holding.

I tillegg til de norske datterselskapene, har Kavlikonsernet virksomhet i Sverige, Finland og UK, gjennom Kavli Holdings datterselskaper O. Kavli AB, Kavli OY, Kavli UK ltd., Primula Ltd. og Castle MacLellan Foods Ltd.

Nærmere informasjon om Kavlifondet og Kavlikonsernets virksomhet finnes i Kavlifondets årsrapporter, som er tilgjengelige på https://kavlifondet.no/om-kavlifondet/arsrapporter/.

O. Kavli er en tradisjonsrik næringsmiddelprodusent med produksjonsvirksomhet og hovedkontor på Midtun i Bergen, som produserer og selger smøreost og HaPå-pålegg, og får produsert og selger kaviar, Korni kjeks og flatbrød. Mer informasjon om O. Kavli og selskapets historie finnes på www.kavli.no/om-kavli.

1.2       Åpenhetsloven og O. Kavli
O. Kavli er gjennom selskapets virksomhet omfattet av åpenhetsloven, som har til formål å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

De sentrale forpliktelser som følger av åpenhetsloven knytter seg til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (§ 4), redegjørelse for aktsomhetsvurderinger (§ 5) og informasjonsplikt (§§ 6 og 7).

I det følgende redegjøres det for O. Kavlis aktsomhetsvurderinger for 2023 i henhold til åpenhetsloven § 5. Denne redegjørelsen gjøres derfor tilgjengelig på O. Kavlis nettside (www.kavli.no). For stiftelsen Kavlifondet, morselskapet Kavli Holding AS og søsterselskapet Q-Meieriene AS, vises det til redegjørelsene etter åpenhetsloven på henholdsvis nettsiden til Kavlifondet (www.kavlifondet.no), nettsiden til Kavli Holding AS (www.kavli.com) og nettsiden til Q-Meieriene (www.q-meieriene.no).

2          O. KAVLIS AKTSOMHETSVURDERINGER
2.1       Generelt

O. Kavlis aktsomhetsvurderinger er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, samt OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. OECDs modell består av seks trinn, som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis:

O. Kavlis nedenstående redegjørelse er strukturert med basis i denne modellen.

2.2       Forankring
O. Kavlis (og Kavlikonsernets) virksomhet har en tydelig og sterk etisk forankring, som blant annet er nedfelt i Kavlikonsernets etiske retningslinjer, som evalueres og oppdateres med jevne mellomrom. Kavlikonsernets gjeldende etiske retningslinjer ble revidert og oppdatert i 2023, og O. Kavli krever at alle som er involvert i O. Kavlis virksomhet etterlever disse retningslinjene. De etiske retningslinjene omfatter blant annet nulltoleranse for korrupsjon, prinsipper for interessekonflikt og inhabilitet, tydelige regler for eksterne verv og arbeidsforhold, regler om taushetsplikt og diskresjon, gode rutiner for informasjonssikkerhet og IT-systemer, investerings -og forretningsskikk, og helse, miljø og sikkerhet.

Videre er ansvaret for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter beskrevet og reflektert i Kavlikonsernets og O. Kavlis «Supplier Code of Conduct», som igjen er basert på krav som følger av grunnleggende FN- og ILO-konvensjoner, samt Kavlikonsernets egne etiske retningslinjer og standarder.

2.3      Kartlegging og vurdering
O. Kavlis aktsomhetsvurderinger av egne leverandører er dynamisk, og er basert på flere ulike systemer og prosesser.

Gjennom O. Kavlis system for leverandørkontroll og kvalifisering, Ideagen, benytter O. Kavli en kombinasjon av egenrapportering og undersøkelser opp mot sertifiseringsordninger for å kartlegge hvorvidt selskapets leverandører opererer i henhold til gjeldende regelverk og Kavlikonsernets etiske retningslinjer. Dette innebærer blant annet at nye leverandører må akseptere Kavlikonsernets «Supplier Code of Conduct» for å bli godkjent som leverandør i O. Kavlis systemer.

I tillegg til den systematiske leverandørgodkjennelsen gjennom Ideagen, benytter O. Kavli ved leverandørkontollen gjennomgående informasjon om blant annet råvarenes/produktenes opprinnelse, produksjonsland, varekategori og produsent til å identifisere eventuell forhøyet risiko for negativ påvirkning på mennesker, dyr og/eller miljø i verdikjeden. Denne aktsomhetsvurderingen er forankret i en prosessbeskrivelse, som oppdateres jevnlig. Dersom det identifiseres slik risiko, vil O. Kavli foreta ytterligere undersøkelser for å avdekke hvorvidt det foreligger brudd med grunnleggende menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold som nødvendiggjør tiltak. Slike undersøkelser gjennomføres ved ytterligere innhenting av informasjon og dokumentasjon fra den aktuelle leverandøren, og/eller oppsøkende virksomhet i form av inspeksjon av produksjonsfasilitetene.

Endelig har Kavlikonsernet nylig valgt SEDEX som leverandør for en omfattende ESG-løsning for konsernet, som dermed også vil dekke O. Kavlis leverandørkjede og fremover vil fungere som det primære systemet for risikovurderinger av O. Kavlis leverandører i henhold til åpenhetsloven. Den løsningen SEDEX tilbyr inkluderer «Radar», et filter som blant annet med bakgrunn i en vurdering av geografisk lokalisering, karakteren av leverandørenes virksomhet og leverandørenes størrelse gir en «sosial risiko» for den enkelte leverandør. Leverandører som fanges opp av dette filteret vil bli gjenstand for grundigere undersøkelser, i første omgang ved at leverandørene må besvare en rekke detaljerte spørsmål for å avdekke eventuell risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.  

Implementeringen av SEDEX pågår, men i påvente av at implementeringen av systemet er fullført for samtlige leverandører, har O. Kavli i tillegg foretatt en egen, intern vurdering av et betydelig antall av O. Kavlis leverandører, med bakgrunn i de risikokriterier og den prosessbeskrivelse Kavlikonsernet har utarbeidet. Utfallet av evalueringen, som ble gjort samlet for O. Kavli og Q-Meieriene AS, var at det ikke ble identifisert noen leverandører med «medium» eller «høy» risiko. Et begrenset antall leverandører, ca. 10 %, ble vurdert til «lav risiko» mens ca. 90 % ble vurdert til «ingen risiko». De få leverandørene som ble kategorisert som «lav risiko», ble gjenstand for tilleggsundersøkelser.

Basert på de beskrevne kartlegginger og prosesser for å identifisere risikofaktorer hos O. Kavlis leverandører, ble det ikke i 2023 avdekket spesifikke forhold ved O. Kavlis leverandører som tyder på forhøyet risiko for brudd på Supplier Code of Conduct, grunnleggende menneskerettigheter eller kravet om anstendige arbeidsforhold.  

2.4       Forebygging
O. Kavli er svært opptatt av å sikre at selskapets virksomhet og leverandører har en sterk etisk forankring, og at O. Kavlis leverandører overholder grunnleggende menneskerettigheter og sikrer anstendige arbeidsforhold for sine ansatte. Det viktigste, forbyggende arbeidet skjer ved O. Kavlis kvalitetskontroll og undersøkelser i forbindelse med valg av nye leverandører, samt de risikokartlegginger som ved behov foretas av eksisterende leverandører. Som redegjort for ovenfor har O. Kavli for 2023 foretatt en omfattende kartlegging av selskapets leverandører med utgangspunkt i definerte risikofaktorer, i påvente av implementeringen av SEDEX.  

2.5       Overvåkning
O. Kavli vil følge opp og overvåke at eventuelle tiltak O. Kavli gjennomfører overfor leverandører eller andre har ønsket effekt, herunder ved involvering av ledelsen og eventuelle eksterne parter, dersom dette vurderes å være nødvendig eller hensiktsmessig. Vurderinger, tiltak og eventuelle avvik rapporteres til styret.

2.6       Kommunikasjon
I henhold til åpenhetsloven § 6 og 7, har forbrukere og andre tredjeparter krav på å vite hvordan O. Kavli håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er avdekket gjennom O. Kavlis aktsomhetsvurderinger. I 2023 mottok O. Kavli ingen henvendelser fra forbrukere eller andre interessenter knyttet til disse temaene.

2.7      Tiltak
O. Kavli avdekket som nevnt ingen avvik hos selskapets virksomhet knyttet til menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i 2023. Dersom O. Kavli skulle avdekke slike avvik, og ansvaret for avvikene skulle ligge på O. Kavli, vil selskapet iverksette nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å rette opp i avvikene. Dersom det avdekkes avvik hos O. Kavlis leverandører, vil selskapet primært bruke Kavlikonsernets innflytelse til å forsøke å få rettet opp i eller forbedret forholdene. Om dette ikke lykkes, vil andre egnede tiltak vurderes, herunder terminering av leverandørforholdet.

***
27. juni 2024

Godkjent og signert av styret og administrerende direktør (daglig leder) i O. Kavli AS.

***

[1] Kavli Norge AS er et rent holdingselskap uten egen virksomhet.