Mattrygghet

Mattrygghet

Kavli har et ansvar for å sikre at våre produkter er trygge gjennom hele næringskjeden - fra råvarer til ferdige produkter. Dette innebærer at vi har et kvalitetssystem for mattrygghet. For å oppfylle dette gjøres det risikovurderinger basert på HACCP-prinsippene som grunnlag for all produksjon og vareforsyning.

HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point): 

• Dette er en metode for risikovurdering rettet mot å identifisere farer i produksjonen før de inntreffer. Dette er et bærende prinsipp i alt av Kavlis kvalitetsarbeid.

• Kavli bruker tverrfaglige HACCP team som lager, godkjenner og implementerer rutiner for kvalitetskontroll og farevurdering basert på HACCP- prinsippene. Disse rutinene gjelder for utvikling, anskaffelse, lagring, produksjon, service og distribusjon av alle produkter.

De viktigste risikoområdene for mattrygghet er:

• Allergener: En del matvarer og ingredienser kan være allergifremkallende. Kavli søker å unngå å bruke slike råvarer der hvor det finnes gode alternativer, og vil merke alle produkter hvor slike kjente stoffer forekommer. Alle Kavlis virksomheter har etablert gode rutiner for styring av dette.

• Fremmedlegemer: Alle Kavli sine virksomheter har rutiner for å forebygge og i størst mulig grad hindre fremmedlegemer i våre produkter.

• Uønskede stoffer: Kavli har etablert rutiner for å sikre at produktene ikke inneholder uønskede stoffer. Dette gjelder bla godkjenning av leverandører, råvarer, emballasje og utstyr som er i kontakt med produkt og mottakskontroll av råvarer og emballasje. Samtlige av våre produkter skal møte gjeldende sikkerhetskrav for matvarer. 

• Matsvindel og sabotasje: Mat kan utsettes for uetiske handlinger, falsk fremstilling eller sabotasje med mål om økonomisk vinning. Kavli gjennomfører risikovurdering i forhold til trusler og sårbarhet for å sikre at våre produkter - og forbrukere – til en hver tid er beskyttet.

Kavli har etablert beredskapsrutiner som skal følges dersom uønskede hendelser skulle inntreffe, slik at ansatte, kunder og forbrukere blir minst mulig berørt av hendelsen.