Hva støtter Kavlifondet?

Hva støtter Kavlifondet?

Vi har et unikt eierskap. Kavlifondet gir ikke bare litt, men hele overskuddet til gode formål. Det er takket være deg, som velger produkter fra Kavli og Q-Meieriene på butikken.  

Hver gang du kjøper et produkt fra Kavli eller Q-Meieriene, bidrar du til en god sak! Alt overskudd som ikke går til videre drift og utvikling, går nemlig til Kavlifondet, som i over 50 år har støttet forskning, kultur og humanitært arbeid. 

Målet er å skape ringvirkninger i folks liv, både for enkeltmennesker, i lokalsamfunn og i storsamfunnet.

Mesteparten av tildelingene går til prosjekter i de fire landene hvor Kavlikonsernet har produksjon: Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Vi støtter også viktige prosjekter i Afrika sør for Sahara, og i Sørøst-Asia.

Administrasjonen i Kavlifondet leter fram prosjekter innenfor sine tre kjerneområder. Hvis prosjektet oppfyller kriteriene for støtte, blir det invitert til å sende en søknad. Unntaket er Kavlifondets forskningsprogram for barn og unges psykiske helse. Der utlyses midlene.

De over 800 ansatte i Kavlikonsernets fire land engasjerer seg også i tildelingene. Hvert år nominerer de lokale prosjekter i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. I 2018 deler de ansatte ut ti millioner kroner gjennom sine nominasjonsprosesser.

I 2017 delte Kavlifondet ut til sammen 82 millioner kroner og i 2018 ble det delt ut 131 millioner kroner! Det er takket være deg som velger produkter fra Kavli og Q-Meieriene på butikken.  

Humanitært arbeid

Kavlifondet støtter prosjekter som hjelper mennesker i alle aldre, uansett bakgrunn. Prosjektene, i Norge og en rekke andre land, fremmer inkludering og bekjemper ulikhet. 

Temaene strekker seg fra psykisk helse, entreprenørskap, og utdanning, til tilbud for alvorlig syke, fattige og vanskeligstilte.

Forskning

Kavlifondet støtter forskning som kan gi håp for mennesker med alvorlig sykdom, som demens, kreft og ME. Fondet har et eget forskningsprogram for barn og unges psykiske helse.

Helseforskning som kan bekjempe humanitær nød i utviklingsland, for eksempel forskning på vaksiner, får også støtte.

Kultur

Kulturopplevelser kan skape samhold, inkludering og integrering.Derfor støtter Kavlifondet kulturopplevelser for barn og unge fra lavinntektsfamilier, eldre, og mennesker med funksjonshemming eller sykdom.

Kavlifondet bidrar også til å fremme unge, musikalske talenter.